#01 Landverbouwen

 

52° 03′ 06.8″N, 5° 02′ 21.2″E

Lijn_0.5

Graduation project: Landscape Architecture, Academy of Architecture – Amsterdam University of the Arts 
Location: Utrecht, ‘Groot Polder Rijnenburg’
Surface: 10.000+ hectares
Year: 2017 – 2020
Notes: None…
Klik hier voor een overzicht van het totale afstudeerwerk

Lijn_0.25

Landverbouwen 01 Roeland Meek [1200px]

 

Hoewel we daar in de schappen van de supermarkten niets van merken, kunnen we spreken van een landbouwcisis in Nederland. De huidige ‘stikstofcrisis’ is daar een symptoom van, net als de grote uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan) door de Nederlandse veestapel en voedselketen. Het onderliggend probleem is dat er in Nederland te weinig grond is om op ‘natuurlijke wijze’ in eigen voedselbehoefte te voorzien. Hiervoor importeren we grote hoeveelheden veevoer (soja) en andere producten (palmolie) om daar hoogwaardig voedsel van te maken. Zo veel dat Nederland een belangrijk, agrarisch exportland is, de tweede van de wereld. We vergeten daarbij vaak dat onze exportproducten voor het merendeel zijn gemaakt vanuit geïmporteerde biomassa of met behulp van sterk opgevoerde landbouwopbrengsten waarvoor we weer grote hoeveelheden fossiele energie importeren met als resultaat een voedselketen die verantwoordelijk is voor de helft van alle broeikasgas- en stikstofuitstoot van Nederland.

 Landverbouwen 02 Roeland Meek [1200px]

 De huidige geïndustrialiseerde en gemonopoliseerde voedselketen lijkt niet volhoudbaar. Veel instanties, wetenschappers maar ook onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten pleiten voor een omslag naar Kringlooplandbouw. In mijn meesterproef ’Landverbouwen’ heb ik getracht vorm te geven aan deze landbouw en voedseltransitie. Samengevat streef ik naar een voedselsysteem dat niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Een alternatief landschap tegenover de vele egaal groene, licht bollende graswoestijnen van 100% puur Engels raaigras die als weiland voor de wereld ten dienst staan. Een landschap waarin ik tevens als persoon ben opgegroeid, een deel van mijn identiteit aan ontleen maar nu als landschapsarchitect een moeilijke verhouding mee heb.

’De Voedselvrijheid Utrecht’ biedt daarnaast een kantelend perspectief op de relatie stad en ommeland met lokale voedselproductie als sleutelwoord. Als grondslag licht het ‘Lancetdieet’ dat voldoende voedsel biedt voor de populatie van10 miljard mensen in 2050. De uitwerking ‘Groot Polder Rijnenburg’ laat de kansen van kringlooplandbouw zien als alternatief voor stedenbouwkundige uitbreiding van de stad Utrecht. De logica van het landschap, de bodem en waterhuishouding van de polder, is hierbij het uitgangspunt voor landschappelijke transformatie. Verschillende agrarische bedrijven zijn aan elkaar geschakeld in kringloopcoöperaties. Één modelbedrijf is als maquette uitgewerkt.

 

Landverbouwen 03 Roeland Meek

Landverbouwen 04 Roeland Meek [1200px] Landverbouwen 05 Roeland Meek [1200px]

 

Landverbouwen 06 Roeland Meek [1200px]

 

Landverbouwen 07 Roeland Meek [1200px]

 

De Voedselvrijheid Utrecht is ook vooral een landschapsarchitectonische opgave, waarin ruimtelijke beleving, ordening van het landschap en nieuwe sferen niet alleen zorgen voor een verbetering van de inwendige mens, maar ook met name de uitwendige leefomgeving. Dit zou een nieuw perspectief kunnen gaan vormen voor de lastige consument die met name focus heeft op de inwendige portemonnee waar het gaat om verduurzaming van voedsel.

 

Landverbouwen 08 Roeland Meek [1200px] Landverbouwen 09 Roeland Meek [1200px]

Lijn_0.25

Lijn_0.5